spot_img

Kamera na domě: Jak mohu použít nahrávku?

Ostatní právě čtou

Video monitorování je dnes již čím dál běžnější. Využíváme ho v rámci opatření na ochranu života a zdraví, ochranu majetku nebo zajištění důkazů. Mnozí vlastníci si však neuvědomují, že i instalace kamery na vlastním domě nebo v autě podléhá určitým pravidlům. Jaká jsou základní pravidla pro pořizování kamerových záznamů a jejich používání jsme se zeptali JUDr. Veroniky Michalíkové z advokátní kanceláře AKMV.

Právnička z advokátní kanceláře AKMV upozorňuje, že v případě pořizování kamerových záznamů je v první řadě třeba posoudit, zda se na takové zpracování osobních údajů bude vztahovat úprava GDPR (Obecného nařízení o ochraně údajů).

Aplikace GDPR
GDPR se vztahuje na zpracování osobních údajů. Pokud je pořizován záznam, který nezahrnuje žádný odkaz na konkrétní osobu (pokud konkrétní osobu ze záznamu nelze přímo ani nepřímo identifikovat), nepůjde o zpracování osobních údajů, a tudíž režim GDPR se neuplatní. Nebude tedy nutné splnění povinností zakotvených v GDPR. Příkladem takové situace je například. parkovací kamera zabudovaná v autě, pokud je nastavena tak, že neshromažďuje žádné informace týkající se fyzické osoby (např. SPZ aj., snímání kolemjdoucích apod.).

Výjimka domácí činnosti
Režim GDPR se nevztahuje ani na tzv. výjimku domácí činnosti. Jedná se o zpracování osobních údajů (vyhotovování záznamu) fyzickou osobou v rámci čistě osobní činnosti nebo činnosti v domácnosti.

Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie je však třeba, aby byla výjimka pro domácnosti vykládána v úzkém smyslu, a to pouze na činnosti v rámci soukromého nebo rodinného života. Za činnosti výlučně v rámci soukromého nebo rodinného života se ve smyslu rozhodovací praxe nap. nepovažuje zveřejňování na internetu, pokud je záznam zpřístupněn neomezenému počtu lidí.

Výjimka pro domácnosti se nemůže uplatnit ani v případě, kdy je kromě soukromého prostoru, byť částečně snímaný i veřejný prostor (např. chodník u domu, cesta apod.) nebo např.. též zahrady sousedů nebo jiné sousedící nemovitosti.

Povinnosti podle GDPR
Pokud dochází ke zpracování osobních údajů a nejde o výjimky z působnosti GDPR, má osoba pořizující kamerový záznam postavení provozovatele dle GDPR.

Před každým zpracováním osobních údajů je provozovatel povinen určit účel, ke kterému bude zpracování osobních údajů prováděno ak tomuto účelu přiřadit relevantní právní základ. V případě kamer instalovaných na soukromých domech nebo autech by nejčastěji mohlo jít o právní základ tzv. oprávněného zájmu provozovatele. Jednotlivé monitorovací účely by měly být písemně zdokumentovány pro každou kameru, která se pro monitorování použije. Tyto dokumenty je třeba prokázat v případě kontroly nebo stížnosti dotčených.

Monitorování je třeba dostatečně odůvodnit
V každém jednotlivém případě je rovněž třeba posoudit, zda je takové opatření vhodné k dosažení určeného účelu a zda je přiměřené. Především je provozovatel povinen posoudit, zda jeho oprávněný zájem, na jehož základě záznam uskutečňuje, není převážen zájmy a základními právy dotčených osob a zda účel zpracování nemůže být nahrazen jiným, méně invazivním způsobem (prostředkem), který v menší míře zasahuje do práva na ochranu osobních údajů dotčených osob. Existenci oprávněného zájmu a nezbytnost monitorování je třeba pravidelně přehodnocovat. Pořizování kamerového záznamu je třeba nastavit tak, aby byla práva jednotlivých zainteresovaných vyvážená a aby byla zohledněna přiměřená očekávání dotčených osob. Předmětné posouzení bývá v praxi zpracováno v tzv. balančním testu, který může provést například advokát. Za tímto účelem můžete kontaktovat také advokátní kancelář AKMV.

Důležité je také dbát na správné splnění informační povinnosti a nastavení doby uchování záznamu. Znamená to, že při využívání monitorování kamerou mají být dotčené osoby (pokud je to možné) před vstupem do monitorovaného prostoru seznámeny o tom, že daný prostor je monitorován kamerovou a mají právo být informovány o dalších aspektech monitorování. U kamer zabudovaných v autě je možnost splnění informační povinnosti v porovnání s monitorováním kamerami umístěnými na nemovitostech samozřejmě limitována. V některých zemích úřady doporučují například použití nálepek na auto informujících o využívání kamer. Informační povinnost je však třeba plnit v případě, že je monitorován interiér auta.

Rozsah povinností záleží na několika faktorech, například. od povahy provozovatele, zda se jedná o fyzickou osobu nepodnikatele nebo o firemní auto využívané při výkonu podnikatelské činnosti, doby uchování záznamů, účelů, pro které mají být záznamy použity atp. Pokud jde o zpracování v rámci podnikatelské činnosti, je třeba tyto zpracovatelské operace zapracovat do interní dokumentace provozovatele. Fyzické osoby nepodnikatelé nemusí mít obecně dokumentaci v takovém rozsahu, pokud však chtějí mít jistotu, že jejich zpracování je zákonné doporučujeme se také podřadit s odborníkem.

Zveřejňování záznamu
Zveřejňování záznamu obsahujícího osobní údaje je samostatnou zpracovatelskou operací. Proto podobně, jak je třeba vymezit účel a přiřadit právní základ pro pořizování záznamu, je provozovatel povinen vymezit účel a přiřadit právní základ i pro každé zveřejnění záznamu.

Pokud nebude k dispozici jiný právní základ (jako např. plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti apod.) může být v některých případech nutný souhlas dotyčné osoby.

Poskytnutí záznamu orgánům činným v trestním řízení
Poskytnutí videozáznamu orgánům činným v trestním řízení, případně přestupkovým orgánům lze také považovat za samostatný proces v rámci nakládání s osobními údaji. To, jak s osobními údaji nakládají orgány činné v trestním řízení sice nespadá do působnosti GDPR, ale na nakládání s osobními údaji ze strany provozovatele v souvislosti s jejich předáním orgánům činným v trestním řízení se může GDPR vztahovat, iv těchto případech je proto třeba postupovat uvážlivě.

Právním základem podle GDPR je i plnění zákonné povinnosti. Podle trestního řádu jsou fyzické i právnické osoby povinny poskytnout součinnost orgánům činným v trestním řízení a soudu při plnění jejich úkolů, které souvisejí s trestním řízením. Záznam by tedy mohl být poskytnut na právním základě plnění zákonné povinnosti.

- Advertisement -udalosti
- Advertisement -PR články
- Advertisement -udalosti

Další články autora

- Advertisement -podnikatel